Quants punts tinc?

Aquest assistent t’ajudarà a analitzar les possibilitats d’obtenir plaça. Les sol·licituds s’ordenen en funció dels punts obtinguts. En cas d’empat en els criteris generals es tenen en compte els criteris complementaris

Respon les preguntes i coneix la teva puntuació

 • L’alumne té germans al centre?

  Punts 00

  No s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el mateix centre en fa la comprovació, però si s’al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

  Plega
 • Viviu o treballeu prop del centre escollit?

  A B C D

  Punts 00

  Els punts de cada opció no s’acumulen, només se n’ha d’escollir una.

  • A: Domicili a l'àrea de proximitat del centre. 30 punts.

  • B: Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre. 20 punts.

  • C: Domicili al mateix municipi del centre. 10 punts.

  • D: A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre. 15 punts.

  • Les àrees de proximitat les determinen els serveis territorials d’Educació a proposta dels ajuntaments. Es poden consultar al centre educatiu, a l’Ajuntament o als Serveis Territorials. La gran majoria de municipis petits i mitjans són zona única. Per tant, tots els centres pertanyen a la mateixa àrea d’influència.

  Documentació

  • Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, cas en què el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • L’adreça del lloc de treball s’acredita mitjançant còpia del contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas dels autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i model 037).
  Plega
 • Els pares cobren la renda garantida de ciutadania?

  Punts 00

  Documentació

  • Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  Plega
 • Total 00

  Criteris complementaris

 • ¿L’alumne, el pare o la mare o tutor o tutora o el germà o germana tenen una discapacitat igual o superior al 33%?

  Punts 00

  Documentació

  • Es consulten electrònicament les dades del departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat durant el període de presentació de documentació.
  • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  Plega
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

  Punts 00

  Documentació acreditativa

  Quan el pare o mare o tutor legal treballa al centre no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

  S'entén que el pare o mare o tutor legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut, o amb un contracte laboral o administratiu.

  Plega
 • L'alumne ha nascut en un part múltiple.

  Punts 00

  Documentació acreditativa

  Certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família.

  Plega
 • L'alumne està en situació d'acolliment familiar.

  Punts 00

  Documentació acreditativa

  La resolució d'acolliment del departament de Drets Socials.

  Plega
 • Víctima de violència de gènere o terrorisme.

  Punts 00

  Documentació acreditativa

  La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

  Plega
 • ¿L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental?

  Punts 00

  Documentació

  • Es consulten electrònicament les dades del departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent durant el període de presentació de documentació.
  Plega

Punts complementaris 00