Preguntes freqüents

T’aclarim els principals dubtes sobre el procés de preinscripció. Compte, perquè hi ha rumors que circulen sovint i no són certs

L’alumnat que vulgui accedir:

 • Per primera vegada a un centre en qualsevol nivell educatiu.
 • A fer P-3.
 • A fer el batxillerat de la modalitat d’arts.
 • A fer qualsevol modalitat de batxillerat si prové d’un cicle formatiu.
 • A fer formació professional, programes de formació inicial i ensenyaments de règim especial.

Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

Cal que facin el tràmit de la preinscripció els alumnes que han cursat el 1r cicle d’educació Infantil (0-3 anys) en un centre, si volen continuar en el mateix centre per cursar el segon cicle (3-6 anys)?

Sí, han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d’accés ni puntuació addicional.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o guardador de fet), de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

També cal presentar la documentació específica per justificar, en cas que n'hi hagi, els criteris al·legats en la preinscripció.

S’ha de presentar una única sol·licitud de plaça, preferiblement al centre escollit en primer lloc, però també es pot presentar a qualsevol organisme oficial. També es pot fer per internet a www.gencat.cat/preinscripcio

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:

 • Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.
 • Alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de presentar dues sol·licituds per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica.
 • Alumnes que sol·liciten plaça per a ESO o batxillerat a l’Institut Jaume Balmes i a l’Institut Josep Serrat i Bonastre amb prioritat per música o dansa, que també podran demanar plaça a altres centres.

No, el centre ha d’admetre totes les sol·licituds ordinàries i per a infants amb necessitats educatives específiques (NEE), al marge del nombre de places de què disposi, sempre que la primera opció que consti a la sol·licitud sigui per a aquell centre.

Per accedir a segon cicle d’educació infantil (P-3, P-4 i P-5) s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

Per accedir a educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat no artístic, el primer que es té en compte són els criteris específics de prioritat, entre els quals es troba el de l’adscripció entre centres. A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a l’hora de sol·licitar una plaça escolar.

Es pot conèixer la llista dels centres on es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat:

 • Cada centre educatiu disposa del mapa de la seva àrea d’influència.
 • A la web de l'Ajuntament.
 • A l'oficina municipal d'escolarització de cada municipi.
 • A Barcelona, en aquest enllaç a la pàgina web del Consorci d’Educació

Sí, és possible, i tot i que en aquest cas no es disposarà dels punts de proximitat, en funció de l’oferta i la demanda s’hi podrà obtenir plaça.

Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

L’oferta educativa es podrà consultar en aquesta guia de l'ARA (a la fitxa de cada centre) i també a la web del departament d’Ensenyament.

Sí, la preinscripció és per a tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya, és a dir, públiques i concertades.

S’assigna una plaça d’ofici, és a dir, una plaça que proposa la subcomissió de garanties d’admissió.

Quan es busca escola és important recollir informació de tots els centres que s'estiguin valorant. Cal valorar la tipologia d'escola i adquirir coneixement directe de les escoles seleccionades. Els centres fan jornades de portes obertes. El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En el document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre. En els centres públics, el PEC l'elabora el claustre, a iniciativa del director. En els centres privats concertats, el titular del centre aprova el PEC, i és escoltat pel consell escolar.

En tots els centres es reserven places per a aquests alumnes. És molt recomanable consultar l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) de la zona en el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials o bé a la Comissió de Garanties d'Admissió. Si es vol optar a una plaça reservada cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció.

A efectes de preinscripció es distingeixen tres tipus de necessitats educatives específiques:

 • Necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de conducta, trastorn mental greu o malalties degeneratives greus.
 • Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.
 • Necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu.

El centre pot concretar un pla individualitzat amb mesures per ampliar els continguts d’aprenentatge d’una o més matèries. També es pot flexibilitzar la permanència en un curs, en un cicle o en tota l’etapa.

Aquest any encara pot obtenir punts complementaris al·legant aquest fet. Ha d'aportar un certificat d'un metge del sistema sanitari públic o un certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges, on s'indiqui expressament que l'alumne té la malaltia crònica de celiaquia. El centre educatiu on es presenti la certificació enviarà el certificat a la comissió de garanties d'admissió de la zona per tal que en comprovi la veracitat. La comissió pot citar la família per comprovar l'adequada acreditació del criteri al·legat. El curs que ve no aportarà punts ser celíac.

En cas de frau en alguna de les dades al·legades s'invaliden els drets de prioritat, es perden tots els punts que s'haguessin obtingut en qualsevol dels apartats i, si és el cas, la pèrdua de la plaça assignada. Si el frau es comprova a partir del 30 de setembre, la plaça es perd per al curs següent i cal participar en el proper procés de preinscripció.

Són els ajuntaments els que controlen les dades del padró i poden esbrinar si una persona viu realment al lloc on està empadronada. Les comissions de garanties d'admissió i els serveis territorials d'Ensenyament notifiquen als ajuntaments les denúncies de situacions irregulars. Si es demostra el frau, l'alumne perd tots els drets de prioritat en la preinscripció i la plaça assignada que no li pertoca. En cas que el frau es comprovi un cop el curs ja està avançat, la plaça la perd per al curs vinent i ha de tornar a participar al procés de preinscripció.