Quants punts tinc?

Aquest assistent t’ajudarà a analitzar les possibilitats d’obtenir plaça. Les sol·licituds s’ordenen en funció dels punts obtinguts. En cas d’empat en els criteris generals es tenen en compte els criteris complementaris

Respon les preguntes i coneix la teva puntuació

 • L’alumne té un germà o germana al centre o un pare que hi treballi?

  Punts 00

  No s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el mateix centre en fa la comprovació, però si s’al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

  Plega
 • Viviu o treballeu prop del centre escollit?

  A B C D

  Punts 00

  Els punts de cada opció no s’acumulen, només se n’ha d’escollir una.

  • A: Domicili a l'àrea de proximitat del centre. 30 punts.
  • B: Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre. 20 punts.
  • C: Domicili al mateix municipi del centre. 10 punts.
  • D: A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre. 15 punts.

  • Les àrees de proximitat les determinen els serveis territorials d’Ensenyament a proposta dels ajuntaments. Es poden consultar al centre educatiu, a l’Ajuntament o als Serveis Territorials.
   La gran majoria de municipis petits i mitjans són zona única. Per tant, tots els centres pertanyen a la mateixa àrea d’influència.

  Documentació

  • Per acreditar la residència, cal presentar l’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o quan es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • L’adreça del lloc de treball s’acredita mitjançant còpia del contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas dels autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

  Plega
 • Els pares cobren la renda mínima d’inserció?

  Punts 00

  Documentació

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

  Plega
 • L’alumne, el pare o la mare o el germà o germana tenen una discapacitat igual o superior al 33%?

  Punts 00

  Documentació

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  Plega
 • Total 00

  En cas d’empat en la puntuació obtinguda aplicant els criteris generals, s’apliquen els següents criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental?

  Punts 00

  Documentació

  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

  Plega
 • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia?

  Punts 00

  Documentació

  • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

  Plega
 • El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud?

  Punts 00

  Condicions

  • Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.
  • Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

  Plega

Punts complementaris 00