Preguntes freqüents

T’aclarim els principals dubtes sobre el procés de preinscripció. Compte, perquè hi ha rumors que circulen sovint i no són certs.

L’alumnat que vulgui:

 • Accedir per primera vegada a un centre en qualsevol nivell educatiu.
 • Fer I3.
 • Fer el batxillerat de la modalitat d’arts.
 • Fer qualsevol modalitat de batxillerat si prové d’un cicle formatiu.
 • Fer formació professional, programes de formació inicial i ensenyaments de règim especial.
 • Accedir centres integrats.
 • Canviar de centre. Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

Cal que facin el tràmit de la preinscripció els alumnes que han cursat el 1r cicle d’educació infantil (0-3 anys) en un centre, si volen continuar en el mateix centre per cursar el segon cicle (3-6 anys)?

Sí, han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d’accés ni puntuació addicional.

El procés de preinscripció per al curs 2024-2025 es fa de forma telemàtica a través d’un formulari que trobareu aquí i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil connectats a Internet.

Si disposeu d’algun mitjà d’identificació digital (idCat Mòbil, DNI electrònic, T-CAT, Cl@ve, etc.) podeu utilitzar el formulari amb autenticació electrònica. En cas contrari haureu d’utilitzar el formulari en suport informàtic, on caldrà que adjunteu el vostre DNI o NIF prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la vostra identitat. Si acrediteu la vostra identitat amb passaport o document d’identitat d’un país membre de la UE, caldrà que l’adjunteu escanejat o fotografiat en tots dos casos.

Llibre de família (o document digital acreditatiu) o altres documents relatius a la filiació, prèviament digitalitzats. En el cas que l’alumne estigui en règim d’acollida, caldrà resolució d’acolliment del departament de Drets Socials, també en format digital.

Si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya i disposa del número d’identitat del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC), no caldrà adjuntar aquesta documentació i les dades es recuperaran de forma automàtica.

Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació electrònica (preinscripció.gencat.cat), no caldrà que adjunteu el vostre document d’identitat, excepte en el cas de passaport o document d’identitat d’un país de la UE, on caldrà adjuntar la documentació prèviament digitalitzada.

Si no disposeu de cap dels sistemes d’autentificació electrònica esmentats en el punt anterior, també podeu feu servir el formulari en suport informàtic (preinscripció.gencat.cat), en aquest cas, caldrà que acrediteu la identitat adjuntant el DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat.

També caldrà presentar la documentació necessària per acreditar la puntuació del barem que al·leguem (criteris prioritaris i, si s’escau, complementaris).

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris per fer-la, podeu desplaçar-vos a qualsevol oficina municipal d'escolarització, on us donaran suport en el procés de preinscripció telemàtic. Recordeu que caldrà demanar cita pel canal corresponent.

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:

 • Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.
 • Alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de presentar dues sol·licituds per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica. Només en l'IE Oriol Martorell i l’Institut del Teatre.

No, el centre ha d’admetre totes les sol·licituds ordinàries i per a infants amb necessitats educatives específiques (NEE), al marge del nombre de places de què disposi, sempre que la primera opció que consti a la sol·licitud sigui per a aquell centre.

Per accedir a segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5) s’apliquen els criteris prioritaris i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

Per accedir a educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat no artístic, són prioritàries les sol·licituds provinents de centres adscrits. A continuació, en cas d’empat, s’apliquen els criteris prioritaris i, si persisteix l’empat, els criteris complementaris. Si, tot i així continua havent-hi empat entre sol·licituds per accedir a un mateix centre, es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número del sorteig públic.

L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a l’hora de sol·licitar una plaça escolar.

Es pot conèixer la llista dels centres on es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat:

 • Cada centre educatiu disposa del mapa de la seva àrea d’influència.
 • A la web de l'Ajuntament.
 • A l'oficina municipal d'escolarització de cada municipi.
 • A Barcelona, en aquest enllaç a la pàgina web del Consorci d’Educació.

Sí, és possible, i tot i que en aquest cas no es disposarà dels punts de proximitat, en funció de l’oferta i la demanda s’hi podrà obtenir plaça.

Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

L’oferta educativa es podrà consultar als centres, i el departament d'Educació posa a l'abast l'eina digital Mapa escolar de Catalunya i també a l'apartat d'informació per a la Preinscripció d'educació infantil, primària i secundària obligatòria del Consorci d'Educació de Barcelona.

També es podrà consultar en aquesta guia de l'ARA (a la fitxa de cada centre).

Sí, la preinscripció és per a tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya, és a dir, públics i concertats.

Les famílies rebran un correu electrònic a l’adreça que hagin consignat a la sol·licitud de preinscripció, on se’ls informarà que no han obtingut plaça en cap de les peticions formulades i que poden ampliar la relació de centres a demanar entre aquells que tenen vacants. Aquest tràmit serà telemàtic.

En el cas de no fer l’ampliació de centres quan sigueu requerits a fer-ho, l’assignació del vostre centre es farà d’ofici amb les vacants restants al final d’aquest segon procés d’ampliació. Una plaça d’ofici és la que proposa la subcomissió de garanties d’admissió.

Quan es busca escola és important recollir informació de tots els centres que s'estiguin valorant. Cal valorar la tipologia d'escola i adquirir coneixement directe de les escoles seleccionades. Els centres fan jornades de portes obertes. El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En el document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre. En els centres públics, el PEC l'elabora el claustre, a iniciativa del director. En els centres privats concertats, el titular del centre aprova el PEC, i és escoltat pel consell escolar.

En tots els centres es reserven places per a aquests alumnes. És molt recomanable consultar l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) de la zona en el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials o bé a la Comissió de Garanties d'Admissió. Si es vol optar a una plaça reservada cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció.

A efectes de preinscripció es distingeixen tres tipus de necessitats educatives específiques:

 • Necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de conducta, trastorn mental greu o malalties degeneratives greus.
 • Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.
 • Necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu.

El centre pot concretar un pla individualitzat amb mesures per ampliar els continguts d’aprenentatge d’una o més matèries. També es pot flexibilitzar la permanència en un curs, en un cicle o en tota l’etapa.

Des del curs 2019-2020 ja no aporta punts extres ser celíac i se suprimeixen els 10 punts extres que rebien els alumnes amb malalties cròniques que afecten el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, com la celiaquia. El departament d’Educació argumenta que els menjadors escolars ja s’han adaptat per atendre aquestes malalties digestives amb menús especials.

Des del curs 2019-2020 també han deixat de comptar els 5 punts que es donaven als infants que són fills o germans d’exalumnes del centre. Es considera que aquesta mesura dona ales a l’endogàmia que es produeix en algunes escoles i que fa difícil que alumnes de famílies migrades, per exemple, entrin al centre. Sí que es mantenen els punts per als alumnes que tenen germans escolaritzats a l’escola.

En cas de frau en alguna de les dades al·legades s'invaliden els drets de prioritat, es perden tots els punts que s'haguessin obtingut en qualsevol dels apartats i, si és el cas, la pèrdua de la plaça assignada. Si el frau es comprova amb posterioritat a l'inici de curs, la plaça es perd per al curs següent i cal participar en el proper procés de preinscripció del curs escolar següent.

La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Per formalitzar la matrícula cal aportar una còpia del carnet de vacunacions en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents.