Instal·lacions de >15kW

Instal·lacions de >15kW

GETTY

en sòl urbanitzat
o qualsevol potència

en sòl no urbanitzat
amb requeriment de
permís d’accés i connexió

— A —

Sol·licitud d’accés i connexió

1
Client

Client

El client sol·licita l’accés i la connexió a la distribuïdora

Pas següent
2
Distribuïdora

Distribuïdora

Proposta Condicions Tècniques i Econòmiques (CTE)

Pas següent
3
Client

Client

Acceptació CTE

Pas següent
4
Distribuïdora

Distribuïdora

Emissió del permís d'accés i connexió

Pas següent
5
Permís d'accés i connexió

Permís d'accés
i connexió

Des del lloc web d'e-distribución: www.edistribucion.com, accedint des de l'àrea privada al servei “Solicitud autoconsumo/generación” (formulari web).

Una vegada formalitzada la sol·licitud, e-distribución comunicarà al titular de la instal·lació de generació la proposta prèvia amb les condicions tècniques i econòmiques (CTE).

Important: en aquells casos en què les condicions econòmiques siguin sense cost, l'acceptació s'ha de formalitzar igualment i cal acceptar les condicions tecnicoeconòmiques a través del web o per correu electrònic a l'adreça conexiones.edistribucion@enel.com.

La proposta prèvia de les condicions tècniques i econòmiques té una validesa de 30 dies hàbils; un cop superat aquest termini deixarà de ser vàlida i s’alliberarà la capacitat de xarxa reservada perquè altres clients interessats en puguin fer ús, de manera que caldrà gestionar una nova petició.

Més info

— B —

Tramitació del Contracte Tècnic d’Accés (CTA)

1
Client

Client

Sol·licitud del Contracte Tècnic d'Accés (CTA)

Pas següent
2
Distribuïdora

Distribuïdora

Proposta prèvia amb Condicions Tècniques i Econòmiques (CTE)

Pas següent
3
Contracte tècnic d'accés

Contracte tècnic
d'accés

Un cop el client disposi del permís d’accés i connexió i abans de la posada en servei de la instal·lació el client ha de signar el Contracte Tècnic d’Accés (CTA) amb la distribuïdora, que pot gestionar a través del web o del correu electrònic atr-generadores.edistribucion@enel.com.

Més info

— C —

Legalització de la instal·lació

1
Client

Client

Legalització

Pas següent
2
Generalitat

Generalitat

Instal·lador

Pas següent
3
Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE)

Certificat d’Instal·lació
Elèctrica (CIE)

L'instal·lador ha de sol·licitar el codi d'autoconsum (CAU) a la distribuïdora abans de legalitzar la instal·lació a la Generalitat.

Per sol·licitar el CAU a Catalunya, cal presentar l’acord de repartiment signat per tots els autoconsumidors del col·lectiu i el fitxer en format TXT de coeficients de repartiment.

En el cas d'e-distribución, l’instal·lador pot sol·licitar el CAU a: atr-generadores.edistribucion@enel.com.

Més info

— D —

Adaptació del contracte amb la comercialitzadora

Un cop l’administració registra la instal·lació (RAC), la mateixa administració notifica a la distribuïdora (document A1) per tal que comuniqui a les comercialitzadores la recepció del mateix i procedeixi a adaptar d’ofici els contractes d’autoconsum de tots els participants.

És necessari que el client, de forma addicional, sol·liciti a la comercialitzadora l’adaptació del seu contracte de subministrament.

La distribuïdora realitza la verificació o instal·lació del comptador de generació. També podrà revisar la instal·lació d'enllaç per verificar que compleix la reglamentació.

Més info
Torna a l'inici Explorar l'opció de ≤15 kW