Així ens movem

Així contaminem

Així ens movem, així contaminem

Així contaminem

TEXT /

Auri Garcia Morera

IL·LUSTRACIONS /

Patricia Bolinches

AMB LA COL·LABORACIÓ /

A partir del divendres 1 de desembre del 2017, l’àrea de Barcelona restringeix la circulació dels vehicles més contaminants els dies en què la contaminació superi els llindars màxims establerts. El transport terrestre és el principal responsable de la contaminació: suposa el 39,9% de les emissions d'òxid de nitrogen (NOx) i el 52% de les emissions de partícules en suspensió (PM10). La contaminació té conseqüències directes per a la salut: provoca 3.500 morts prematures cada any a l’àrea de Barcelona. Comprova què saps sobre el transport i la contaminació responent aquestes cinc preguntes.

1 /

El vehicle privat

Dels desplaçaments entre Barcelona i la primera corona metropolitana, quin percentatge són en vehicle privat?

Tu què creus?

Desplaça la bola

00

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

1,5 milions de desplaçaments en vehicle privat en total

El vehicle privat encara té un pes molt significatiu en la mobilitat de l’àrea de Barcelona, i especialment en les entrades i sortides de la capital. Segons l’última Enquesta de Mobilitat en Dies Feiners, corresponent a l’any 2016, dels desplaçaments entre la ciutat de Barcelona i la primera corona metropolitana, pràcticament la meitat, el 46,8%, es fan en vehicle privat. Els superen per molt poc, amb un 49,8%, els desplaçaments en transport públic, mentre que només el 3,4% es fan a peu o en bicicleta.

1,5 milions de desplaçaments en vehicle privat en total

El vehicle privat també té un paper rellevant en els desplaçaments a dins de Barcelona. En un dia feiner hi ha 650.000 desplaçaments en vehicle privat i 1,3 milions en transport públic. Els percentatges, però, canvien de manera significativa respecte a les entrades i sortides de la ciutat. El vehicle privat i el transport públic suposen el 15,5% i el 32,5% dels desplaçaments, respectivament, dels quals la meitat, el 52,1%, es fan a peu o en bicicleta.

Entre Barcelona i la primera corona

Dins de Barcelona

Les dades diuen

Tu has dit

46.8

%

Tu has dit

Entre Barcelona i la primera corona

Dins de Barcelona

2 /

Els cotxes

Dels vehicles que circulen per vies urbanes de Barcelona i rodalies, quin percentatge són cotxes?

Tu què creus?

Desplaça la bola

00

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

5 vegades més cotxes que motos en ciutat

Tot i que la capital de Catalunya és la ciutat europea amb més motos per habitant, a les vies urbanes de Barcelona i rodalies hi circulen molts més cotxes que motos. Segons un estudi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament de Barcelona i el RACC amb 13 punts de medició a Barcelona i 5 a municipis de les rodalies, de tots els vehicles que circulen per les vies urbanes, el 57,2% són cotxes i només l’11,5% són motos. Els taxis són el 10,2% del total, i els altres tipus de vehicles, el 31,3%.

5 vegades més cotxes que motos en ciutat

A les vies ràpides dels afores de Barcelona el percentatge de cotxes és més gran que a les vies urbanes. Segons les dades de 10 punts de medició en autovies i autopistes de l’àrea metropolitana, com l’A-2, la C-31, la C-32 o la C-58, dels vehicles que circulen per vies ràpides, el 72,7% són cotxes i només el 3,5% són motos. El pes dels taxis també és molt més baix a les vies ràpides, amb només l’1%; els altres tipus de vehicles, com furgonetes, camions i autocars, són el 23,8% del total.

Vies urbanes

Vies ràpides

Les dades diuen

Tu has dit

57.2

%

Tu has dit

Vies urbanes

Vies ràpides

3 /

Els cotxes dièsel

Dels cotxes que circulen per vies urbanes de Barcelona i rodalies, quin percentatge són dièsel?

Tu què creus?

Desplaça la bola

00

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

x2El doble de cotxes dièsel que de gasolina

Els cotxes amb motor dièsel, que contaminen més que els de gasolina, han anat perdent quota de mercat i ja representen menys de la meitat de les noves matriculacions a l’estat espanyol. En el parc circulant de Barcelona, però, encara són majoria absoluta. Segons l’estudi de l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i el RACC, dels cotxes que circulen per vies urbanes de Barcelona i rodalies, el 65,5% són dièsel i el 33%, de gasolina.

x2El doble de cotxes dièsel que de gasolina

En aquest cas els percentatges són pràcticament idèntics a les vies urbanes i les vies ràpides. A les autovies i autopistes dels voltants de Barcelona hi ha un 67,6% de cotxes amb motor dièsel i un 31% de cotxes de gasolina. El pes dels cotxes híbrids i elèctrics, que van fent forat en les noves matriculacions, encara és pràcticament insignificant en el parc circulant. Tant en les vies urbanes com en les ràpides sumen tot just un 1,3% del total.

Vies urbanes

Vies ràpides

Les dades diuen

Tu has dit

65.5

%

Tu has dit

Vies urbanes

Vies ràpides

4 /

Els cotxes antics

Del total de cotxes que circulen per l’àrea de Barcelona, quin percentatge tenen més de 10 anys?

Tu què creus?

Desplaça la bola

00

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

14% de cotxes del 2016 o el 2017

Del total de cotxes que circulen, el 34,9% són d’abans del 2007 i el 64,9% restant són del 2007 en endavant. En el cens de vehicles tancat l’any 2016, en canvi, els percentatges s’inverteixen: el 60,6% dels turismes censats són d’abans de l’any 2007, de manera que ara ja tenen més de 10 anys, i el 39,4%, del 2007 en endavant. Així, dels cotxes vells que apareixen al cens de vehicles, la majoria no circulen o circulen poc.

14% de cotxes del 2016 o el 2017

Les dades detallades any a any mostren que en el parc circulant de vehicles hi ha més cotxes nous, especialment del 2013 en endavant. En el cens, en canvi, hi tenen més pes els cotxes del final de la dècada dels noranta i l’inici de la dècada del 2000. També hi ha un percentatge important, prop del 15%, de cotxes d’abans del 1990. En el parc circulant, en canvi, no hi ha rastre d’aquests cotxes, cosa que fa pensar que una part de les dades del cens estan desactualitzades.

Parc circulant de vehicles 2017

Cens de vehicles 2016

Diferència entre parc circulant i cens

Les dades diuen

Tu has dit

34.9

%

Tu has dit

Parc circulant de vehicles 2017

Cens de vehicles 2016

Diferència entre parc circulant i cens

5 /

Les emissions

En quin percentatge es redueix la contaminació d'un cotxe amb etiqueta ambiental respecte d'un que no en tingui, com a mínim?

Tu què creus?

Desplaça la bola

00

%

0 100

desplaça la bola

Comprova-ho

Resposta

1/4 Menys d'una quarta part de cotxes afectats

Els cotxes dièsel d’abans del 2006 i els de gasolina d’abans del 2000 no tenen etiqueta ambiental de la DGT i estan afectats per les restriccions de circulació. Entre aquests cotxes i la resta, que sí que tenen algun tipus d’etiqueta, la reducció de les emissions és significativa: com a mínim el 32% i com a màxim el 80% en diòxid de nitrogen (NO2), i com a mínim el 69% i com a màxim el 94% en partícules en suspensió (PM10).

1/4 Menys d'una quarta part de cotxes afectats

Dels cotxes que circulen per vies urbanes de Barcelona i rodalies, els que no tenen etiqueta són el 22,6% del total. Els més nombrosos són els que tenen l’etiqueta B, els dièsel del 2006 al 2014 i els de gasolina del 2000 al 2006, que són el 45,7% del total. Els que tenen l’etiqueta C, dièsel posteriors al 2014 i de gasolina posteriors al 2006, són el 25,8%. Així doncs, menys d’una quarta part del parc circulant es veurà afectat per les restriccions.

Emissions de NOx (mg/km)

Emissions de PM10 (mg/km)

Les dades diuen

Tu has dit

32

%

Tu has dit

Emissions de NOx (mg/km)

Emissions de PM10 (mg/km)