Baròmetre del CIS

Evolució de l'estimació de vot (%)