Drets
laborals! Som tots
iguals?

Totes les persones tenim dret a gaudir d’un treball digne amb les mateixes oportunitats i amb les condicions de seguretat i salut adequades

Igualtat laboral

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya

il·lustracions

Laura Liedo

22 de desembre del 2020

Els drets laborals, assolits gràcies a la lluita dels treballadors i les treballadores, són drets bàsics compartits i acordats i és necessari no fer passos enrere.

L’ODS 8 de l’Agenda 2030 persegueix l'ocupació plena i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat.

La pandèmia ha evidenciat i accentuat les mancances preexistents al mercat de treball.

Cal evitar que empitjorin els nivells de precarietat i que s’agreugi la situació en aquells àmbits i col·lectius que ja abans de la crisi patien situacions laborals complexes.

És important establir un nou contracte social que pal·liï els efectes del covid-19 i on la sostenibilitat sigui econòmica i social, amb treball digne i de qualitat

Coneixes els teus drets?

Posa’t a prova

Quina és la diferència entre els salaris que reben homes i dones?

Les dones guanyen de mitjana un 50% menys que els homes

Les dones guanyen de mitjana un 23% menys que els homes

Actualment ja no hi ha cap diferència entre els salaris d’homes i dones

Saps què és el registre salarial?

Un instrument per detectar la bretxa salarial entre dones i homes en tots els àmbits laborals

Un instrument per frenar la baixada de salaris en tots els àmbits laborals

Un instrument que determina quin salari han de percebre homes i dones

Saps què són els plans d’igualtat?

Són una eina per diagnosticar la situació d’igualtat entre homes i dones en el context laboral

Són una eina per adoptar mesures a favor de la igualtat i en contra de la discriminació per raó de sexe a la feina

Les dues anteriors són correctes

Què són els centres especials de treball (CET)?

Són empreses que asseguren un treball remunerat a les dones que han patit violència masclista

Són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva inserció laboral

Les dues anteriors són correctes

Hi ha algun servei específic per a la inserció laboral de dones en situació de violència masclista?

La Xarxa d’atenció per a les dones en situació de violència masclista del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

No, però el govern de la Generalitat està treballant en la creació d’un servei específic

La violència masclista no té cap efecte sobre la inserció laboral de les dones

Quins drets tenen les persones que es dediquen a la cura de la llar?

Tenen dret a un contracte, a estar donats d’alta a la Seguretat Social i a cotitzar

No tenen drets reconeguts, ja que la cura de la llar no és un mercat regulat

Tenen dret a un contracte, però només si no hi ha un vincle familiar

Com es poden protegir els drets laborals de les persones migrades en el context actual de covid?

Cal garantir-los la plena ciutadania, és a dir, l'accés a drets i el compliment de deures

Cal que tinguin accés a l’autorització de residència i a l’autorització de treball

Les dues anteriors són correctes

Quin nom rep el projecte europeu per afavorir la inclusió laboral i l’ascens social de les dones trans?

TransVisibles

Programa per a la Igualtat de les Persones Transsexuals

No existeix cap projecte europeu per afavorir la inclusió de les dones trans*

Saps on pots trobar els teus drets i deures laborals si treballes en una empresa?

Al conveni col·lectiu que apliqui l’empresa, i en absència d’aquest conveni, l’Estatut dels Treballadors

En el conveni col·lectiu

A l’Estatut dels Treballadors

Vols saber-ne més?

Edició

Selena Soro

Disseny

Ricard Marfà

Programació

Jordi Guilleumas - Idoia Longan - Marc Funollet