Guia per
entendre
la nova
factura
de la llum

amb el suport de

Agència Catalana del Consum
Guia per entendre la nova factura de la llum

La factura de la llum ha canviat des de l’1 de juny i des d’aleshores l’electricitat es tarifa diferent. La llum té un preu o un altre segons la franja horària

Punta
Punta

MÉS CARA

10h — 14h
18h — 22h

Plana
Plana

INTERMÈDIA

8h — 10h
14h — 18h
22h — 24h

Vall
Vall

MÉS ECONÒMICA

00h — 8h
caps de setmana
i festius estatals

En comptes d’una sola potència, el consumidor en pot contractar una per a les hores vall i una altra per a les hores punta

Hora punta cap de setmana
Punta

MÉS CARA

8h — 24h
dins la setmana laboral

Hora vall
Vall

INTERMÈDIA

00h — 8h dins la setmana
laboral, caps de setmana i
festius estatals

Aquestes franges horàries, tot i que continuen vigents, poden no tenir un afectació directa per a les persones consumidores amb una tarifa de preu lliure i, a més, amb la reducció temporal dels càrrecs i els impostos que ha fet el Govern de l'Estat, els preus que paguem pel consum d’energia en cada franja s’aproximen.

La reforma tarifària afecta a totes les persones amb un contracte domèstic

Els apartats de la nova factura

factura de la llum per davant

Logotip

Logotip de la comercialitzadora amb la qual teniu contractada la tarifa

Dades de la factura

Hi consta l’import a pagar, el número de factura, el període de consum i la data en què us la cobraran

Nom i adreça

Nom i adreça de la persona titular del contracte

Resum de la factura

Desglossament dels imports de cada concepte i l’import total a pagar

Dades del contracte

Tipus de contracte
o tarifa contractada

Dues potències contractades:
P1 (hora punta) P2 (hora vall)

Peatge de transport i
distribució de l'electricitat

Número de comptador

CUPS (codi universal de punt de subministrament)

Informació del consum elèctric

Informació sobre el consum elèctric que heu fet en els últims mesos

Informació sobre reclamacions

Les empreses de subministraments bàsics han de disposar d’un telèfon gratuït per a reclamacions, que ha de constar en les factures i els contractes

Dades de pagament

Hi consten les dades bancàries de la persona titular

Destinació de l’import de la factura

El percentatge de la factura que es destina a pagar el consum, els impostos, els peatges de transport i distribució i càrrecs del sistema, etc.

CARA B
factura de la llum per darrere

Desglossament de la factura

Facturació per potència contractada

Facturació per energia consumida
(varia en funció de l’energia que es consumeix):
P1 (horari punta, preu més car)
P2 (horari pla, preu intermedi)
P3 (horari vall, preu més baix)

Descompte per bo social

Lloguer del comptador

Impost elèctric

IVA

Import total a pagar

Origen i impacte ambiental
de l'electricitat consumida

Càlcul de les emissions de CO₂ i residus

Informació per al consumidor

Tipus de tarifa contractada, possibilitat de contractar una tarifa diferent i sobre el comparador de tarifes de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència)

Quina diferència hi ha entre comercialitzadora i distribuïdora?

Empresa comercialitzadora

És la responsable de vendre-us l’electricitat que consumiu, i és amb qui signeu el contracte de subministrament

Compra l’energia i us la ven a través de les xarxes de la distribuïdora

Us passa les factures elèctriques, que inclouen alguns conceptes en nom de l’empresa distribuïdora

Empresa distribuïdora

És la responsable de portar físicament l’electricitat a casa vostra

S’encarrega de mantenir en bones condicions tota la infraestructura elèctrica necessària (cablejat de la xarxa elèctrica de distribució, interruptors, comptadors d’electricitat...)

També s’encarrega de les lectures del comptador i d’arreglar les avaries en el subministrament

Com podeu saber quin tipus de contracte o tarifa teniu?

Tarifa PVPC

Si el vostre contracte o tarifa és PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) vol dir que teniu contractada una tarifa de mercat regulat, és a dir, amb preus fixats pel Govern.

Avantatges

Permet optar als descomptes del bo social

Tarifa sense període de permanència

El preu de cada hora es coneix un dia abans

Inconvenients

Potència contractada menor de 10 kW

No admet descomptes o ofertes

Tarifes sotmeses a la variació dels costos de producció de l’energia

Tarifa mercat lliure

Si la vostra tarifa no és PVPC, aleshores teniu contractat el servei amb una empresa comercialitzadora de mercat lliure, és a dir, que ven l'energia amb les tarifes que fixa ella mateixa.

Avantatges

Sense límit en la potència contractada

Més de 400 comercialitzadores diferents

El preu pot ser fix i es coneix quan se signa el contracte

Inconvenients

No permet optar als descomptes del bo social

Pot incloure permanència mínima i penalització si s’incompleix

Les tarifes de preu fix inclouen un sobrecost d’eliminació de risc

Guia per entendre la nova factura de la llum

Vols saber-ne més?

Ves-hi