Les dones als cossos de seguretat i emergències

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya
Les dones als cossos de seguretat i emergències

Les xifres

Només el

21%

del cos de Mossos d’Esquadra són dones.

13%

del cos d’Agents Rurals són dones.

2%

del cos de Bombers de la Generalitat són dones.

En les posicions de responsabilitat, la proporció cau encara més ...

Només el

12,6%

de les posicions de responsabilitat dels Mossos d’Esquadra les ocupen dones.

9,6%

de les posicions de responsabilitat dels Agents Rurals les ocupen dones.

1,45%

de les posicions de responsabilitat de Bombers de la Generalitat les ocupen dones.

Catalunya té un compromís amb la igualtat efectiva entre homes i dones, un dret fonamental en una societat moderna, justa i equitativa.

Però avui, en els cossos operatius, les dones estan lluny de tenir una representació equilibrada.

Per això, el Govern posa en marxa mesures d’acció positiva i en les pròximes convocatòries d’accés o promoció aplicarem una reserva de places en favor del gènere menys representat: les dones.

Si esperem que la infrarepresentació es corregeixi de forma natural

Si esperem que la infrarepresentació es corregeixi de forma natural

Mossos d'Esquadra

El cos de Mossos d’Esquadra no arribarà a la paritat fins a...

Any

2067

[45 anys d'espera]

Agents Rurals

El cos d’Agents Rurals no arribarà a la paritat fins a...

Any

2101

[80 anys d'espera]

Bombers

El cos de Bombers no arribarà a la paritat fins a...

Any

2144

[120 anys d’espera]

*

Paritat

D’acord amb la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes la representació paritària és la situació en què cap sexe no supera el 60% ni és inferior al 40%.

Mesures per avançar cap a la igualtat

Mesures per avançar cap a la igualtat

Es posaran en marxa plans d’igualtat, amb mesures d'acció positiva per avançar cap a la igualtat i cap a una representació paritària:

i en les pròximes convocatòries d’accés un 40% places es reservaran per a dones a Mossos, Bombers i Agents Rurals

En les properes convocatòries d'accés que convoquem aquest any farem una reserva de places del 40% per dones: 840 places pel Cos de Mossos (gener 2022), 100 pel cos d'Agents Rurals (abril 2022), 240 pel cos de Bpmbers (setembre 2022)

Mesures

Campanyes de sensibilització amb l’objectiu de trencar els estereotips de gènere i atraure més dones a l’organització.

Campanyes de visibilització de les dones als cossos operatius, per crear referents i augmentar les vocacions femenines.

Campanyes per incentivar la participació de les dones en processos de promoció.

Accions per augmentar la presència de dones en les convocatòries d’accés als cossos.

Revisió i adequació de les mesures actuals per garantir una adequada conciliació de la vida laboral i familiar.

Formació en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere tot el personal dels tres cossos.

Promoció de la integració de la perspectiva de gènere en l'organització i estructura interna.

Consolidació de protocols contra l'assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual, de la identitat i/o expressió de gènere als diferents cossos operatius.

chevron_left
chevron_right
Objectiu

Avançar de forma efectiva en la construcció dels cossos operatius que volem: inclusius, paritaris, moderns, eficients i representatius de la societat a qui serveixen.

Preguntes i respostes

Preguntes i respostes

Un cos policial, de bombers o d’agents rurals amb una plantilla diversa i amb un equilibri entre homes i dones representa millor a la comunitat a qui serveix. La diversitat fa equips millors. Les dones són el 51% de la població i representen, per tant, la meitat del talent. Si volem uns cossos operatius d’excel·lència, propis d’una societat democràtica, moderna, justa i equitativa no podem permetre discriminacions ni prescindir de la meitat del talent.

La reserva de places serà entre el 25% i el 40% i s’aplicarà en les diferents convocatòries aprovades a partir de l’1 de gener de 2022. L’aplicació de mesures d’acció positiva, avalades per la Llei Orgànica d’Igualtat de 2007, ha de ser motivada i també temporal. En aquest cas, la mesura deixarà d’aplicar-se quan el sexe menys representat arribi al 40%.

La preocupació per reequilibrar la composició dels cossos de policia o de bombers és generalitzada a bona part del món.

Si ens fixem en Europa, en l’àmbit policial, per exemple, els Països Baixos ha engegat mesures d’acció positiva per reequilibrar la composició dels seus cossos amb molt bons resultats. Suècia, Bèlgica i Dinamarca també són model d’èxit, atès que han aconseguit un increment important de la xifra de dones que accedeixen a les organitzacions policials aplicant mesures directes i indirectes.

A Anglaterra, Escòcia o Noruega les dones representen més del 25% de la plantilla policial. Als Països Baixos, Suècia i Estònia, més del 30%. I a Lituània i Letònia ja s’ha assolit la paritat, arribant al 40%.

Perquè volem que siguin cossos d’excel·lència, moderns i representatius de la societat a qui serveixen, i, per tant, han de ser paritaris.

Perquè Catalunya té un compromís, social i legal, amb la igualtat real i efectiva entre homes i dones, un dret fonamental que constitueix un valor cabdal per a la democràcia i una necessitat essencial en una societat moderna, justa i equitativa.

Perquè la igualtat és, també, un mandat legal. L’any 2015, es va aprovar la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, que disposa que totes les institucions de la Generalitat s’han de dotar de plans d’igualtat que tinguin en compte, entre altres, la representativitat de les dones, l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals.

El Departament d’Interior aposta per la implantació de polítiques actives d’igualtat i gènere. Els cossos operatius estan desenvolupant els seus nous plans d’igualtat, que inclouen mesures com ara campanyes per trencar els estereotips de gènere i atraure més dones a l’organització; campanyes de visibilització de les dones als cossos operatius per crear referents; promocions territorialitzades; adequació de les mesures actuals per garantir la conciliació; formacions en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere de tot el personal dels tres cossos, etc.

serem més
serem iguals
serem millors

Vols saber-ne més?

ves-hi

Il·lustracions

Irene Gutiérrez